پاورپوینت حاصلخيزي درياچه‌ها

پاورپوینت حاصلخيزي درياچه‌ها

پاورپوینت حاصلخيزي درياچه‌ها

حاصلخيزي درياچهها به وسيله اندازهگيري ميزان رشد جلبكها كه ميتواند بوسيله مواد مغذي در دسترس حمايت شود، تعيين ميگردد. در واقع افزايش حاصلخيزي معمولاً موجب تنزل كيفيت آب ميگردد. زيرا در اثر رشد بيش از حد جلبكها تغييرات نامطلوبي درآب بروز ميكند. بطور كلي حاصلخيزي درياچه نقش مهمي در تعيين كيفيت آب به عهده دارد و ميتواند يك مبنا براي طبقهبندي درياچهها باشد

اسلاید=42


خرید آنلاین